ขอเชิญการสัมมนาเรื่อง การขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกลไกสู่การเจริญเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน (Online Seminar "Toward Inclusive and Sustainable Growth: Poverty Alleviation through STI")

ในวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์ VooV) (Tuesday, 23 November 2021, 08.30 - 12.00 hrs. (Via VooV))

กำหนดการประชุมและรายชื่อผู้ลงทะเบียน (Seminar Program and List of Participants ): https://bit.ly/3C1Mn9u

หมายเหตุ: การสัมมนาใช้ภาษาไทย - จีน โดยมีล่ามแปลภาษา
Note: The Seminar will be conducted in Chinese and Thai with consecutive interpretation.