แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

ov logo1 a4e23

 

 

 

แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา จากเดิม www.data3.mua.go.th หรือ www.data.mua.go.th เปลี่ยนเป็น www.data3.mhesi.go.th

2. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต จากเดิม www.employ.mua.go.th เปลี่ยนเป็น www.employ.mhesi.go.th

3. ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต จากเดิม www.satit.mua.go.th เปลี่ยนเป็น www.satit.mhesi.go.th

4. ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา จากเดิม www.info.mua.go.th เปลี่ยนเป็น www.info.mhesi.go.th

 

โดยชื่อเดิมของแต่ละระบบฯ จะไม่สามารถเรียกใช้งานได้ ตั้งแต่ วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป