กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการภายใต้ภารกิจการส่งเสริมและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 8 อัตรา ลงเว็บไซต์ของ สป.อว.

ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม