ประกาศ  เรื่อง การบริการพิจารณาเทียบวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศและการรับรองสถาบันการศึกษา  ในภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

 

logo PS22

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400