โครงการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.)
เรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลง”
ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

 Announcement

Download................ที่นี่