DSC 0638

 

                       วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม  2562 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน.ผตร.วท.) ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1 โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง : โครงการการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้ชายแดนของ สนช.

                   หน.ผตร.วท. ได้ตรวจติดตามโครงการฯโดยมีนายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม และคณะ รายงานผลการดำเนินงาน พบว่า โครงการฯ มีพื้นที่ดำเนินการ 5 จังหวัด คือ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาสจ.สงขลา และ จ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และ/หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาในปี 2561 ได้ดำเนินกิจกรรม 1) การบ่มเพาะผู้ประกอบการ Smart SMEsและ Startup  2) Southernmost Technology and Innovation Festival และ 3) การสนับสนุนทุนพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เช่น โครงการเครื่องทำโรตีชนิดหัวหยอดและม้วนตีเกลียวขึ้นรูปโรตีแบบกึ่งอัตโนมัติ, โครงการระบบการผลิตกือโป๊ะแบบกึ่งอัตโนมัติ, โครงการต้นแบบขาเทียมชนิด Multi Axial Ankle และ Dynamic Response Foot จากยางพารา เป็นต้น

                  DSC 0581     DSC 0627 2

                  DSC 0593     DSC 0648

 

                   การดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 สนช. ได้ดำเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ได้แก่ คูปองนวัตกรรม : โครงการระบบการผลิตกือโป๊ะแบบกึ่งอัตโนมัติ และโครงการผลิตภัณฑ์เซรามิกจากเนื้อดินท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแดนใต้, NIA Venture (Startup) : โครงการฟินเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์มระบบซื้อ – ขายสินค้าและวัตถุดิบ และโครงการพินซูก ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์แบบเสร็จสรรพ และจัดกิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการSmart SMEs และ Startup ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ณ จ.สงขลา ทั้งนี้การดำเนินการโครงการฯ ภาพรวมในไตรมาสที่ 1 สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด

                   2. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ (การก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ของสป.วท. โดย สอว.

                   หน.ผตร.วท. ได้ตรวจติดตามโครงการฯ โดยมี ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายชาญวิทย์ ตรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และคณะ รายงานผลการดำเนินงานพบว่า โครงการฯ มีพื้นที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา (มทส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ อันจะสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ การปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อมจะดำเนินการในเชิงธุรกิจ รวมทั้ง การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า (Value added and Value Created) ให้กับสินค้าและบริการ และขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

                       DSC 0665   DSC 0660

                       DSC 0651   DSC 0657

                   สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกับ มทส. และขอความอนุเคราะห์เตรียมพื้นที่และผู้แทนหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ รวมถึงตรวจสอบแบบรูปรายการ รายละเอียดประกอบแบบ BOQ และร่าง TOR ดำเนินการขออนุมัติจ้างก่อสร้าง ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่าง TOR  แล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการฯ ภาพรวมในไตรมาสที่ 1 สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด

                       DSC 0669   DSC 0681 crop

                       DSC 0649   DSC 0670

DSC 0732    

                     เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน.ผตร.วท.)ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1 โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ และ 3) โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมี นายฉัตรชัย รัตนลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายประสานงานกิจการพิเศษ นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนางสาวนิภา ประดิษฐ์เทียมผล หัวหน้างานฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ และคณะ รายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    จากการตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์พบว่า โครงการฯ มีพื้นที่ดำเนินการ 6 จังหวัด คือ จ.ร้อยเอ็ด จ.บุรีรัมย์ จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ และ จ.มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างความสามารถของชุมชนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวหอมมะลิอย่างครบวงจร สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนจากอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนด้วย โดยมีการดำเนินการในไตรมาสแรก ได้แก่ การจัดประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์พื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.บุรีรัมย์ การจัดอบรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กร (Inspector) เพื่อการจัดทำระบบควบคุมภายในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่ม และระดับเครือข่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ข้าวต้านทานโรคใบไหม้ : กข 6) รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงปูนาระบบปิด การเลี้ยงปลานิลในแปลงนา การเลี้ยงปลาไหลในระบบปิดซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

DSC 0746     DSC 0771

DSC 0766     DSC 0735

                    ต่อมา หน.ผตร.วท.ได้ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ภาคใต้ คือโครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบพบว่า โครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการในการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการ 20 ชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งในไตรมาสแรกได้ดำเนินการแล้วใน ๙ ชุมชน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนสำหรับการเพาะปลูกและการบริหารจัดการแบบครบวงจร จัดตั้งฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเนื้อ (อาหารผสมครบส่วน : TMR) ตามช่วงอายุโดยใช้วัสดุท้องถิ่น การจัดทำ Smart Farm และการเลี้ยงสัตว์น้ำ การสร้างเศรษฐกิจชุมชน Biobank เช่น การอบรมมาตรฐาน GMP แปรรูปผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนผลิตพืชสมุนไพรมูลค่าสูง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและชันโรง ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด

                    หลังจากนั้น หน.ผตร.วท. ได้ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ภาคตะวันออก คือโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) พบว่า ในไตรมาสที่ 1 โครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจและวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 8 เทคโนโลยี ให้กับชุมชนแล้ว 11 ชุมชน ในพื้นที่ จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ในส่วนของความก้าวหน้าของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A ขณะนี้ได้บริษัทผู้รับเหมาและบริษัทควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารฯ แล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในเดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม 2562 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือนความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Biopolis) ในกิจกรรมการพัฒนาระบบ Phenomic ได้ TOR การพัฒนาระบบโรงเรือนปฏิบัติการ และสาธิตนำร่องทางด้าน Plant Phenomic เพื่อการหาสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมในการผลิตพืช และกิจกรรมการจัดหา Genotyping สายพันธุ์ทุเรียน มีการปรับเพิ่มแผนการดำเนินงานวิจัยด้านการศึกษาลักษณะ Phenotype และลักษณะคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ข้อเสนอโครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การบูรณาการการบริหารจัดการเขตนวัตกรรมของประเทศ และจัดนิทรรศการในประเทศและต่างประเทศร่วมกับ BOI, CoCs, FTI ซึ่งในภาพรวมการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

DSC 0775     DSC 0774