home icon contact icon B search icon B

 

63 102 30 4 2020

"หมอชนะ" เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเฝ้าระวังและแจ้งระดับความเสี่ยงของ โรคระบาด COVID-19 รวมทั้งช่วยยืนยันความปลอดภัยก่อนเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ  ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ตามลิงค์  https://morchana.app.link/download หรือ แสกน QR Code ด้านล่าง 

 

63 102 30 4 202063 101 30 4 2020