home icon contact icon B search icon B

 

 

 

เนม 

นางสาวสุนีย์ เลิศเพียรธรรม     
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง         
       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
                                         

process รองจัน 3 73838 

 นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
        ผู้ตรวจราชการกระทรวง         
       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

พี่เล็ก

 

นางสาววรรณพร ปึงวัชรสมิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

 

 

 พี่นก

 

นางสาวจิตติมา เอื้อทิตย์สกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

  

พี่นัน 

 

นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

พนิดา อ่อนมั่น2 

 

นางพนิดา อ่อนมั่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

พี่ช้อย

 

นายสมศักดิ์ จ้อยทองมูล
พนักงานบริการเอกสาร

 

 บีม

 

นางสาวศิริยากร อุดมลาภ
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

 พี่นุ๊ก

  

 นางสาวนภัสวรรณ กรอบเพ็ชร
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

เนม 

 

นางสาวจตุรพร วิศนุนาถนคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

นล

 

 นางสาวมณีนุช แสงน้ำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ