home icon contact icon B search icon B

 

                           1 55c6d 5 90035

 

                           เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณา และให้ความคิดเห็นในการกำหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการร่วมกันของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงในประเด็น ดังนี้

                                                     ๑) การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue)

                                                     ๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

                                                     ๓) การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่ 

                                                     ๔) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือ การผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ

 

                                   2 1e9b7  4 1a0e9

                                   Capture c6cc5  5 90035