home icon contact icon B search icon B

 

DSC 2465 4 f8420

 

                                      เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม กตร. ชั้น ๕ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ในประเด็นสำคัญ เรื่อง เกษตรสร้างมูลค่า โดยมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) เข้าร่วมให้ข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในประเด็นการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าวตาม BCG Model และการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

 

3 104cb  2 99aa0

                                         DSC 2465 a7c4c    5 f2725

                                        Screenshot 2021 10 04 175553 135f2    Screenshot 2021 10 05 160634 00236

                                        Screenshot 2021 10 05 154742 53258   Screenshot 2021 10 05 160442 50b8b