home icon contact icon B search icon B

 

1

 

                 

                      เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ เข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น ๕ กตร. โดยมีนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๕ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสำเริง ไชยเสน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด พัฒนาการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ขนส่งจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด โดยหน่วยงานในพื้นที่รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจติดตามในประเด็น ๑) การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (การตรวจติดตามในประเด็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในภาพรวม การตรวจติดตามในประเด็นการจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร การตรวจติดตามในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) การตรวจติดตามในประเด็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) ๒) การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๓) การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  และ ๔) การขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 

 

                           2   DSC 2404

                           4   3