home icon contact icon B search icon B

 

6

 

                                               เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้ตรวจราชการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาคของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) โดยมีนายชาญวิทย์ รัตนราศรี ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม รายงานผลการดำเนินโครงการ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

 

1     2

8    4