home icon contact icon B search icon B

 

1 1

 

                  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) ให้การต้อนรับ
ในการนี้ นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และคณะได้กล่าวรายงานผลการบริหารงานตามภารกิจของหน่วยงานและผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงแผนและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากนั้น ผตร.อว. และคณะได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ) อีกด้วย

 

                                          8        1 

                                          5        3

                                          2        2

                                          201891486 4105882582825476 832700181043103305 n        DSC 2171

                                                                        3 1