home icon contact icon B search icon B

 

S 5087242

                     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ เข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ตร. โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผต.นร.เขต ๑๒) ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายชยันต์ ศิริมาศ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเกษตรกร สำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด แพทย์สาธารณสุขจังหวัด ขนส่งจังหวัด โดยหน่วยงานในพื้นที่รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจติดตามในประเด็น ๑) การตรวจติดตามในประเด็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในภาพรวม ๒) การตรวจติดตามในประเด็นการจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร ๓) การตรวจติดตามในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) และ ๔) การตรวจติดตามในประเด็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 

 

                                              S 5087290 S 5087241