อดีต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อตั้งขึ้นจากศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน พ.ศ. 2533 โดยมี นางพัชรี อรรถจินดา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2537 โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ดังนี้

ก) เสนอแนะนโยบายและกำหนดระเบียบในการสำรวจการเก็บรักษา และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ข) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวง
ค) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ เลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและการวางแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน 9ชช) ได้มอบหมายงานในหน้าที่ให้ นายฉลอง พันธ์ทอง หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและสนเทศ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ

จากนั้น ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

 มุ่งประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกหลักนำ สป. สู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง

อำนาจหน้าที่

  1. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  2. พัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  3. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำ ปรึกษา แนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม
  4. เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง
  5. เป็นศูนย์ประมวลผลข้อมูลกลางของหน่วยงานและข้อมูลดัชนี ชี้แนะ การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ สนับสนุนเทคนิคทางวิชา การเกี่ยวกับการประมวล ผลและสื่อสารข้อมูลตลอด จนการบริการเผยแพร่ข้อ มูลข่าวสารของหน่วยงาน
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บังอร โพธิ์แสง
นางบังอร โพธิ์แสง
หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปิยเนตร พรรณดวงเนตร
น.ส.ปิยเนตร พรรณดวงเนตร
ผู้อำนวยการ
ส่วนวางแผนและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พฤทธิ์ แกะกระโทก
นายพฤทธิ์ แกะกระโทก
ผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สุพนิดา อารยเมธี
น.ส.สุพนิดา อารยเมธี
(ปฏิบัติหน้าที่) ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนาระบบ
ประมวลผลข้อมูล

     น.ส.วิมลทิพย์ อริยะเครือ

     น.ส.นิลยา สุกรินทร์

     น.ส.ปรียาพร ตันติภัทรกุล
     นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
     น.ส.ปวีณา ฉายอรุณ

     นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์
     นายจิรายุ ชัยมีบุญ

     นางสาวศุภกร สาระวงศ์
     นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์

     นางสาวพรชนก ศรีจันทร์
     นายเสถียร บุตตะกะ
     นายดนัย ครุธาโรจน์
     ว่าที่ ร.ต.ธนวัต เจริญพวงแก้ว

     นายอนาวิล อมรเดชากุล
     นายอภินันทน์ เสริมศรี
     นายยุทธนา พิรุณสาร
     นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัย
     นายภูษิต โพธิ์แสง

     น.ส.อภินุช นาครภัฎ
     น.ส.สาวิตรี ด่านสมัคร
     น.ส.บูรณา สืบคุณะ
     น.ส.กรรณิการ์ กลิ่นธูป
     นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์
     น.ส.ศศิมา ศรีเล็ก
 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

  โทรศัพท์ : 0 2 333 3700
  โทรสาร : 0 2 333 3881
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  แผนที่การเดินทาง   แผนที่การเดินทาง