DSC 0124

                                 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี    นายสรรณพ นาควานิช  ผอ.ศวภ.4 และคณะให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ศวภ.4 จังหวัดชลบุรี

 DSC 0094        DSC 0085

                           จากการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจพบว่า ศวภ.4 รับผิดชอบพื้นที่ 9 จังหวัดคือ จ.ชลบุรี  จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ตราด และ จ.สมุทรปราการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน สำหรับในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 ศวภ.4   ได้ผลักดันแผนงานโครงการด้าน วทน. ให้บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน 7 โครงการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแนวความคิด/องค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและผลักดันการใช้ วทน. ในภูมิภาคซึ่งผู้รับบริการงานด้าน วทน. มีความพึงพอใจ โดยในไตรมาสแรก ศวภ.4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ ผตร.วท.ได้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไปพร้อมนี้ได้ให้แนวทางการดำเนินงานที่จะให้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรที่ได้จัดซื้อไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดความคุ้มค่าด้วย

DSC 0081        DSC 0148

DSC 0138        DSC 0161