DSC 0817

                                  เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1 โครงการตามแผนงาน บูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ    2) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตร และ 3) โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ : การเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมี นางสาวดาวริน สุขเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือ และคณะ รายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DSC 0819    DSC 0820

                                   จากการตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ คือ โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือพบว่า โครงการฯ ได้ดำเนินการพัฒนาสัปปะรดแบบครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาการผลิตสัปปะรดผลสดคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยแบบครบวงจร เน้นการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาผ่านระบบสารสนเทศซึ่งในไตรมาสแรกได้มีการดำเนินการแล้ว อาทิ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนงานโครงการการพัฒนาสัปปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน. การพิจารณาแผนงานโครงการ การเพิ่มการบูรณาการนำ วทน. เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากเส้นใยสัปปะรด (เคหะสิ่งทอ) เป็นต้น ทั้งนี้ ผตร.วท. ได้ให้ข้อสังเกตในการพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนในลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน เพื่อจะได้กระจายการสนับสนุนโครงการให้ทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

DSC 0831    DSC 0845

                                  ต่อมา ผตร.วท. ได้ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ภาคใต้ คือโครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมพบว่า โครงการฯ ได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเทคโนโลยีการวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันในผลปาล์มน้ำมัน รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.ชุมพร อีกทั้งมีการลงพื้นที่ ณ สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด อ.ละแม และสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อ.ท่าแซะ และอุดหนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาสร้างอุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มด้วยเทคโนโลยี NIR และแท่นดั๊มเคลื่อนที่สำหรับขนถ่ายทะลายปาล์มน้ำมันซึ่ง ผตร.วท. ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการติดตามการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกษตรกรได้รับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า รวมถึงเป็นข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ต่อไป

DSC 0848     DSC 0865

DSC 0858     DSC 0860

                               หลังจากนั้น ผตร.วท. ได้ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน คือโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ : การเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา เพื่อนำ วทน. มาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ 6 ชนิด ได้แก่ ไก่เบตง ส้มแขก ลูกหยี เห็ดแครง กล้วยหิน และข้าวพันธุ์พื้น ซึ่งได้มี  การดำเนินโครงการในไตรมาสแรกแล้ว ได้แก่ การจัดประชุมชี้แจงโครงการ การจับคู่เทคโนโลยีกับผู้ขอรับบริการ การเปิดรับข้อเสนอโครงการและการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ ผตร.วท. ได้ให้ข้อสังเกตในเรื่องของแนวทางการพัฒนาและการพิจารณากลุ่มเป้าหมายในการรับการสนับสนุนอาจเป็นกลุ่มเดิมที่เคยได้รับแล้วในกระบวนการพัฒนาเดียวกัน เนื่องจากที่ผ่านมามีงบประมาณไปดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างมากและพัฒนาแล้วค่อนข้างครบถ้วน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาไม่บรรลุผล จึงควรประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ศอ.บต. กรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม และอื่นๆเพื่อวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาที่ยังขาดและเป็นบทบาทของ วท. เช่น การยืดอายุผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดรองรับเพื่อให้การสนับสนุนเกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง