DSC 0638

                       วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม  2562 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน.ผตร.วท.) ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1 โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง : โครงการการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้ชายแดนของ สนช.

                   หน.ผตร.วท. ได้ตรวจติดตามโครงการฯโดยมีนายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม และคณะ รายงานผลการดำเนินงาน พบว่า โครงการฯ มีพื้นที่ดำเนินการ 5 จังหวัด คือ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาสจ.สงขลา และ จ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และ/หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาในปี 2561 ได้ดำเนินกิจกรรม 1) การบ่มเพาะผู้ประกอบการ Smart SMEsและ Startup  2) Southernmost Technology and Innovation Festival และ 3) การสนับสนุนทุนพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เช่น โครงการเครื่องทำโรตีชนิดหัวหยอดและม้วนตีเกลียวขึ้นรูปโรตีแบบกึ่งอัตโนมัติ, โครงการระบบการผลิตกือโป๊ะแบบกึ่งอัตโนมัติ, โครงการต้นแบบขาเทียมชนิด Multi Axial Ankle และ Dynamic Response Foot จากยางพารา เป็นต้น

                  DSC 0581     DSC 0627 2

                  DSC 0593     DSC 0648

 

                   การดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 สนช. ได้ดำเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ได้แก่ คูปองนวัตกรรม : โครงการระบบการผลิตกือโป๊ะแบบกึ่งอัตโนมัติ และโครงการผลิตภัณฑ์เซรามิกจากเนื้อดินท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแดนใต้, NIA Venture (Startup) : โครงการฟินเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์มระบบซื้อ – ขายสินค้าและวัตถุดิบ และโครงการพินซูก ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์แบบเสร็จสรรพ และจัดกิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการSmart SMEs และ Startup ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ณ จ.สงขลา ทั้งนี้การดำเนินการโครงการฯ ภาพรวมในไตรมาสที่ 1 สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด

                   2. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ (การก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ของสป.วท. โดย สอว.

                   หน.ผตร.วท. ได้ตรวจติดตามโครงการฯ โดยมี ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายชาญวิทย์ ตรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และคณะ รายงานผลการดำเนินงานพบว่า โครงการฯ มีพื้นที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา (มทส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ อันจะสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ การปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อมจะดำเนินการในเชิงธุรกิจ รวมทั้ง การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า (Value added and Value Created) ให้กับสินค้าและบริการ และขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

                       DSC 0665   DSC 0660

                       DSC 0651   DSC 0657

                   สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกับ มทส. และขอความอนุเคราะห์เตรียมพื้นที่และผู้แทนหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ รวมถึงตรวจสอบแบบรูปรายการ รายละเอียดประกอบแบบ BOQ และร่าง TOR ดำเนินการขออนุมัติจ้างก่อสร้าง ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่าง TOR  แล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการฯ ภาพรวมในไตรมาสที่ 1 สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด

                       DSC 0669   DSC 0681 crop

                       DSC 0649   DSC 0670