การตรวจราชการ
การดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์)
วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ จ.พัทลุง

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน ๒๕๖๑ เวลา 10.0๐ น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ดร.สุชาติ สุขสถิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต และคณะให้การต้อนรับพร้อมแนะนำภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ / อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แนะนำภาพรวม ศักยภาพ และความพร้อมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม แนะนำภาพรวม ศักยภาพ และความพร้อมของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม และอาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอแนวคิด รูปแบบ และผลการดำเนินงานโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ

DSC 0135

จากนั้น ผตร.วท. ได้รับฟังรายงานและให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณและโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อดึงเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียนให้มากขึ้น โดยใช้โอกาสของการได้รับการยกระดับของโรงเรียนเข้ามาสู่ลำดับต้นๆ ของภาคและของจังหวัด พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนโดยใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ อยู่แล้วให้มากขึ้น รวมถึงกล่าวชื่นชมทีมผู้บริหารทั้งของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม และมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีความพยายาม ความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินโครงการร่วมกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน และมีพลังในการทำงานอย่างสูงสุด จนสามารถยกระดับโรงเรียนประจำอำเภอให้ขึ้นมาอยู่ในลำดับต้นๆ ของจังหวัดพัทลุงได้ พร้อมทั้งแสดงความยินดีในความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ด้วย

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ผตร.วท. ได้เยี่ยมชมโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ดังนี้
1. เยี่ยมชมห้องแสดงผลงานนักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ
2. เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ณ ห้องเรียน วมว. คณะวิทยาศาสตร์
3. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
4. เยี่ยมชมอาคารหอพักนักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ

ข้อมูลข่าวโดย : นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักตรวจราชการ (ตร.)