การตรวจราชการแบบบูรณาการ (รอบที่ 2)
ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ 13
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์)
ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.15 น. นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ประธานการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ได้ร่วมหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง) พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาที่คณะผู้ตรวจจะนำมาพิจารณาให้การสนับสนุน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์) และผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่นๆ เข้าร่วมหารือด้วย

DSC 0333

จากนั้น เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานในเชิงนโยบายจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจติดตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัดและการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่ฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และปัญหาที่สำคัญของจังหวัดที่ต้องการแก้ไขผ่านกระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ภาคบ่าย ลงพื้นที่ตรวจติดตามแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด ในเรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และเรื่อง “การบริหารจัดการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ณ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี