การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)
ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ 3
ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 ได้ร่วมหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายสุวิทย์ คำดี) พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาที่คณะผู้ตรวจจะนำมาพิจารณาให้การสนับสนุน โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์) และผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่นๆ เข้าร่วมหารือด้วย

DSC 0394

จากนั้น เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานในเชิงนโยบายจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจติดตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 งานพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) และโครงการลำน้ำกับชีวิต ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคบ่าย ลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาที่สำคัญของจังหวัด โครงการผักตบชวา ซึ่งมีความหนาแน่นในแม่น้ำบางปะกง ณ คลองลาดขวาง ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา