การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบที่ ๒)
ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ ๔
ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)
วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน.ผตร.วท.) และนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผต.นร.เขต ๔) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่นๆ ๑๒ กระทรวง ได้เข้าพบนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ผวจ.นครปฐม) เพื่อหารือข้อราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

 

จากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. หน.ผตร.วท. และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ได้ร่วมประชุมตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ โดยมี ผต.นร.เขต ๔ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.นครปฐม ได้รายงานผลการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ได้แก่ แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด การแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ของจังหวัด และการตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ต่อมาในช่วงบ่าย หน.ผตร.วท.และ ผต.นร.เขต ๔ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการรูปแบบกิจกรรมและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในกิจกรรมปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเลาเต่า ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม ซึ่งได้ดำเนินการถมดินเพื่อปรับสภาพพื้นที่ มีการปลูกหญ้า และไม้ยืนต้น รวมถึงมีการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นสถานที่พักผ่อน สวนสุขภาพ และทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและพื้นที่ข้างเคียง