การตรวจราชการ
การดำเนินงานโครงการการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) ได้ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” และในปีนี้ยังเป็นวาระพิเศษครบรอบ ๑๕๐ ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ อีกด้วยฃ

จากนั้นในช่วงบ่าย ผตร.วท. ได้ประชุมตรวจราชการการดำเนินงานโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นายจิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นางสาวดาวริน สุขเกษม ผอ.ศวภ. ภาคใต้ นางสาวเนตรนภา สารสร้อย ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยในที่ประชุมได้นำเสนอวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ระยะเวลาในการจัดงาน นิทรรศการและกิจกรรมที่จัดภายในงาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ตัวชี้วัดโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

ในการนี้ ผตร.วท. ได้ให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการ และได้ชื่นชมการจัดงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่สามารถนำเด็กมาร่วมกิจกรรมได้ค่อนข้างมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ และประชาชนที่สนใจ เป็นการเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนำความรู้นั้นมาช่วยพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต