การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)
ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ 7
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์)
ณ จังหวัดตรัง

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 ประธานการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ได้ร่วมหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายศิริพัฒพัฒกุล) พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาที่คณะผู้ตรวจจะนำมาพิจารณาให้การสนับสนุน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์) และผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่นๆ เข้าร่วมหารือด้วย

DSC 0016

จากนั้น เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานในเชิงนโยบายจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจติดตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) และปัญหาที่สำคัญของจังหวัดที่ต้องการแก้ไขผ่านกระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดตรัง