การลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)
วันที่ 4 กันยายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 หน.ผตร.วท. และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และ นายสนามชัย แพนดี เจ้าหน้าที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการฯ ตัวชี้วัด กิจกรรมสำคัญ ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

หลังจากนั้น ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ดร.สันธิวัฒน์) นำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยา ผลการดำเนินงานโครงการ Innovative Startup โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ กิจกรรมให้ความรู้และแนะนำโครงการฯ และตัวอย่างทีมนิสิตที่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานจากโครงการฯ

นอกจากนั้น ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ดร.สันธิวัฒน์) ได้นำคณะผู้ตรวจราชการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (Co-working space) ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาย่านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้โครงการ Innovative Startup มีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร โดยภายในจัดเป็นพื้นที่นั่งทำงานแบบรวมและห้องประชุมย่อย รวมถึงห้องจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีชุดโต๊ะเก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบหรือนวัตกรรม เช่น เครื่อง 3D Printer/ laser cutter ไว้อำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถทำงานในพื้นที่ดังกล่าวได้

ข้อมูลข่าวโดย : นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักตรวจราชการ (ตร.)

 

……………………………………………………………………………..