หน.ผตร.วท.เพิ่มสุข ตรวจราชการโครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น
เพื่อประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 หน.ผตร.วท. และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการพัฒนาเครื่อง เร่งอนุภาคเชิงเส้นเพื่อประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยมี ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการสนับสนุนทางเทคนิค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) พร้อมด้วย ดร.สมใจ ชื่นเจริญ และ ดร.กีรติ มานะสถิตพงศ์ นักวิจัยโครงการ ให้การต้อนรับและรายงานสรุปภาพรวมของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินการออกแบบและพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น ระบบควบคุมการทำงาน ความก้าวหน้าและผลดำเนินงานโครงการฯ การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดของโครงการดังกล่าว

จากนั้น ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น การผลิตชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสายพานลำเลียง scan horn และชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่อง รวมถึง สถานที่ตั้งของเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น

นอกจากนั้น รองผู้อำนวยการฯ (ดร.สุพัฒน์) ได้นำคณะผู้ตรวจราชการเข้าเยี่ยมชมภารกิจของ สซ.ได้แก่ เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและกระบวนการทำงาน ระบบลำเลียงแสง สถานีทดลองวิจัยแขนงต่างๆ ห้องควบคุมระบบ และ โรงเครื่องมือกล โดย หน.ผตร.วท. พบปะพูดคุยกับบุคลากรวิจัย วิศวกร ตามส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวโดย : นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักตรวจราชการ (ตร.)