การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การดำเนินงานโครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคการใช้แมลงหมันในไม้ผลเศรษฐกิจ (รอบที่ 2)
ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ 2 โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคการใช้แมลงหมันในไม้ผลเศรษฐกิจ ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) โดยนางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอหนองเสือ ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี ในการนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ขอให้เกษตรอำเภอหนองเสือช่วยประชาสัมพันธ์โครงการแก่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการด้วย

dsc 06497516fb93 0e9f 73a5 392c 35a825b358faF504D36D 4A0E B4EF F140 5D4D74AA0B9B  dsc 06372a9e1281 9bd4 3436 84b6 c1e361fc1aeb259FC970 07E3 D19B 79D4 096C50C08302

หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ดูวิธีการวางกับดักลดประชากรแมลงตามแผนการดำเนินงานของ สทน. และตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพีระพงษ์ แก้วเพชร เจ้าของสวนกล้วย ณ คลอง 11 และนายวรพล สาสดี เจ้าของสวนส้มเกษตรอินทรีย์ (สวนปิ่นโต) ณ คลอง 13 พบว่า เกษตรกรทั้ง 2 รายมีความพึงพอใจและมีความรู้ในการควบคุมกำจัดแมลงวันผลไม้ของ สทน. ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลดการใช้สารเคมี และผลผลิตมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

 dsc 06985a7deb91 b557 7b84 3f26 9687f04170d511CD988E 4DE1 2916 4F82 0DB2609CAAC9  dsc 0705944936a4 fde1 1c2e 4635 9979a8cda4f626AE78D3 50A5 8E11 7927 6025DDE69CAF

dsc 0758d5ffbcc9 ba84 8708 f06e 1853dcf5730503DB0217 F1B9 9FAD F796 CA54F722EB2F  dsc 0725ea8213fa 9250 5512 f59e c9bf07c86db8E6969BC3 F6B9 389B 2572 52FB1A3A78BC

สวนกล้วย ณ คลอง 11 จ.ปทุมธานี 

 

dsc 082944058b61 c08e 8e04 7a82 4bd0f0cf83b5A33838C0 7797 F66A D2F6 01772AA26BC1  dsc 0897b25f5a04 9a0b 2a13 bc04 2767ac4af86427FD955F 8315 CF69 DE2B 6D2D545CF2BF

dsc 08440d89b473 0a6a eaaf 8fd7 82524cdec550FC8EAC83 4FC4 EE1A C1C9 12D14E3A3356  dsc 091411935ef8 3759 358b 41cb 1efe94333ac0A228860F D412 9628 883B 5A7A9A1236B1

สวนส้มเกษตรอินทรีย์ (สวนปิ่นโต) ณ คลอง 13 จ.ปทุมธานี

คลังภาพกิจกรรม