การตรวจราชการ
การดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์)
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ จ.สงขลา

DSC 0338

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 10.3๐ น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ของ สป.วท. ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี รศ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และคณะให้การต้อนรับพร้อมแนะนำภาพรวมและศักยภาพของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ / รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ วมว. นำเสนอระบบ รูปแบบ และแนวคิดการดำเนินงานโครงการ วมว. และนายณภัทร ยังมีสุข รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วมว. นำเสนอการดำเนินงานและสัมฤทธิผลโครงการ วมว.

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ผตร.วท. ได้เยี่ยมชมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ดังนี้
1. เยี่ยมชมห้องเรียนทางไกล พร้อมชมสาธิตการสอนทางไกล แบบสื่อสารสองทางผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไปยังโรงเรียนเครือข่ายอีก 6 โรงเรียน
2. เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียน วมว. วิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
3. เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียน วมว. วิชาปฏิบัติการหุ่นยนต์
4. ซุ้มผลงานโครงการ วมว. นำเสนอกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการวิทย์สัญจร โครงการย่ำตามรอยพระบาททรงยาตราฯ โครงการทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น โครงงานที่ได้รับรางวัลในงาน วมว. Forum รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
5. เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียน วมว. วิชาภาษาต่างประเทศโดยครูชาวต่างชาติ
6. เยี่ยมชมอาคารหอพักนักเรียน

หลังจากนั้น ผตร.วท. ได้รับฟังปัญหาและให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูง ท่านผู้อำนวยการและทีมผู้บริหารทั้งของ มอ. และ มอ.วิทยานุสรณ์ มีพลังในการทำงานอย่างสูงสุด จึงเป็นสิ่งที่มุ่งหวังได้ว่า โครงการนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดี พร้อมทั้งแสดงความยินดีในความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ด้วย

ข้อมูลข่าวโดย : นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักตรวจราชการ (ตร.)