home icon contact icon B search icon B

 

 

          เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 หน.ผตร.วท. ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อน ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายมงคล งามเจริญวงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการชุมชน และ นายปรมัจฉ์ อรรคบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานแผนงาน จาก สสนก. รายงานสรุปภาพรวมของโครงการ ผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และให้ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 หน.ผตร.วท. และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชนนครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยมีนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอ บางกระทุ่ม นายกล บัววังโปร่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ และมีนายอภิรัตน์ พันธวงศ์ ผู้ประสานงานกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนนครป่าหมาก รายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานของโครงการฯ
ในการนี้ หน.ผตร.วท. ได้รับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยรอบด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้ยั่งยืนต่อไป

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำชุมชนนครป่าหมาก ดังนี้
จุดที่ 1 ฝายน้ำล้น คลองห้วยแก้ว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชน สสนก. และมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ
จุดที่ 2 สถานีโทรมาตรวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ สะพานคลองโกรงเกรง
จุดที่ 3 แปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ของโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ