home icon contact icon B search icon B

 

           เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.๐๐ น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นางพัชรินทร เหล็กงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์อาวุโส และคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผน-ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมผลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงาน/โครงการสำคัญที่ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป

               ทั้งนี้ ผตร.วท. ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ทั้งในด้านการวางแผน       การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดาราศาสตร์ในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในเชิงผลลัพธ์ของการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ทั้งยังได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ของ สดร. ที่มีมูลค่าสูงได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ในวงกว้าง นำไปสู่การขยายการพัฒนาบุคลากรของ สดร. และลดการพึ่งพาการนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์ ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจจากต่างประเทศได้   ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศได้ในที่สุด

หลังจากนั้น คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานและสถานที่ปฏิบัติการของ สดร. ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ประกอบด้วย

               ๑. ความคืบหน้าการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

               ๒. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ (Optical Technology)

               ๓. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุและการสื่อสาร (Radio and Telecommunication Technology)

               ๔. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Mechatronics Technology)

               ๕. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปความละเอียดสูง (High Precision Machining Technology)

               ๖. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing : HPC)