home icon contact icon B search icon B

 

 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)

ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค

ภาคตะวันออก (ศวภ.๔)

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี

                  วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้เข้าตรวจราชการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายสรรณพ นาควานิช ผู้อำนวยการ ศวภ.๔ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน ศวภ.๔ พร้อมทั้งนำเสนอ แผน/ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

DSC 9704DSC 9698

                  จากนั้นในช่วงบ่ายคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรอัจฉริยะ ฟาร์มแม่นยำของนายปิยะ โกสินทรจิตต์ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดชลบุรี โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการนำ วทน. มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร

DSC 9747DSC 9757

                  และเดินทางไปยังแปลงเกษตร ในโครงการเกษตรอัจฉริยะ ฟาร์มแม่นยำ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Tmec) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ของ สวทช. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการติดตั้งระบบเซนเซอร์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสงและปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องในการเพาะปลูก

DSC 9769DSC 9785

.................................................................................