home icon contact icon B search icon B

 

 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์)

รอบที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ จังหวัดลำปาง

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขต ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ร่วมหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาที่คณะผู้ตรวจจะนำมาพิจารณาให้การสนับสนุน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์) และผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่นๆ เข้าร่วมหารือด้วย

DSC 9424DSC 9437

               จากนั้นเวลา ๐๙.๓๐ น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการได้เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานในเชิงนโยบาย จากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง ดังนี้

               ๑. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

                   ๑.๑ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

                         ๑) แผนงาน/โครงการภายใต้แนวทางการเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร

                         ๒) แผนงาน/โครงการภายใต้แนวทางการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ

                         ๓) แผนงาน/โครงการภายใต้แนวทางพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

                    ๑.๒ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

               ๒. การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

               ๓. การตรวจราชการตามคำสั่งมอบหมาย (งานพิเศษ)

                    ๓.๑ การติดตามผลการดำเนินโครงการของรัฐที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก

                         - โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

                    ๓.๒ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนในระดับพื้นที่ (แชร์ลูกโซ่)

               ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์) ได้ให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ทั้งในด้านอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด เช่น เซรามิกส์ การแปรรูปข้าว สับปะรด เพื่อการพัฒนาไปสู่ High Value product รวมไปถึงการใช้ตลาดเป็นตัวนำและการนำระบบสารสนเทศมาวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา โดยขอให้มีการเชื่อมโยง   การดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์กรอบ   การดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้หน่วยงานต่างๆ นำไปพิจารณา เพื่อให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด

DSC 9473DSC 9461

DSC 9478

               จากนั้นเวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้ตรวจราชการ ได้ลงพื้นที่ติดตามงาน/โครงการในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดังนี้

               ๑. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ

               ๒. โครงการอารยสถาปัตย์ต้นแบบสู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัยและคนพิการ ณ วัดปงหอศาล ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ           

               ๓. โครงการปรับปรุงอาคารหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ

DSC 9506DSC 9527

DSC 9565

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ

 

DSC 9602DSC 9634

โครงการอารยสถาปัตย์ต้นแบบสู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัยและคนพิการ ณ วัดปงหอศาล ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ

 

DSC 9671DSC 9665

โครงการปรับปรุงอาคารหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ