การตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์)

รอบที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

               เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขต ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน ข้าวอินทรีย์ พร้อมเยี่ยมชมโรงสีข้าวอินทรีย์บ้านอุ่มแสง ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

DSC 8882DSC 8875

DSC 8909DSC 8955

               จากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการในเชิงนโยบาย ของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้

               ๑. การตรวจราชการแบบบูรณาการแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

               ๒. การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

               ๓. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

               ๔. การดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

               ๕. การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)

DSC 9008DSC 9002

DSC 9011

 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

                วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งในด้านการวางแผน และการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดผลสำเร็จในเชิงผลลัพธ์ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมนาถสิริ เรสซิเดนซ์

DSC 9017DSC 9028

               จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. ได้เดินทางไปพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารบ้านสร้างมิ่ง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน รับฟังความต้องการ ปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ

DSC 9103DSC 9125

DSC 9172DSC 9188

                และในเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้เดินทางไปพบปะและเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ศรีวิสุทธิ์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน รับฟังความต้องการ ปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแก่ประธานกลุ่มฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

DSC 9255DSC 9243

DSC 92713