เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขต ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์) และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่นๆ ได้ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

DSC 8808

                     จากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมเพื่อตรวจติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ จากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้

                     ๑. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

                     ๒. การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

                     ๓. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

                     ๔. โครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

                     ๕. การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)

                     จากการตรวจราชการในครั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหลายโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือรอการลงนามในสัญญา จึงขอให้เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายตาม มติ ครม. (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

DSC 8814DSC 8825

DSC 8847