เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

DSC 1044DSC 1017

                    จากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมเพื่อตรวจติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ จากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง ตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ดังนี้

                    ๑. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งมีโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

                    ๒. การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

                    ๓. การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridoor)

                    ๔. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

                    ๕. โครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

                    ๖. การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)

DSC 1131DSC 1125

                    จากนั้นในช่วงบ่ายคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ตรวจเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการฯ ตามประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังนี้

                     ๑. กิจกรรม : สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นด้านการสานกระจูดที่สืบสานจากรุ่นสู่รุ่นของบ้านมาบเหลาชะโอน บวกกับการต่อยอดของผู้นำยุคใหม่ที่ช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์กระจูดในนาม “จักสาน บ้านกวี” ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสามารถก้าวไกลไปถึงระดับสากลได้

DSC 8665Untitled

DSC 8679DSC 8709

                    ๒. กิจกรรม : พัฒนาเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis) ณ วังจันทร์วัลเลย์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่ง สวทช. ได้อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง “ระบบติดตามสภาวะแวดล้อมและให้น้ำแบบอัตโนมัติ” ให้กับฟาร์มอัจฉริยะของกลุ่มเกษตรวังจันทร์ ณ สวนบัวแก้ว อ.วังจันทร์     จ.ระยอง เพื่อใช้เป็นแปลงการเรียนรู้ของชุมชน ในการควบคุมการให้น้ำทุเรียนที่เหมาะสมตามสภาวะอากาศ โดยสามารถควบคุมระบบผ่าน Smartphone เป็นการลดต้นทุนการผลิต ประหยัดแรงงาน และสามารถควบคุมคุณภาพของทุเรียนได้

IMG 8728IMG 8804

IMG 8738