home icon contact icon B search icon B

 

                     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมins2 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมins2 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายสุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมins2 (ผอ.สสส.) นายทรงธรรม วานิชขจร และนางสาวศิริวรรณ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของนักเรียนภายในสถานีวิจัยฯ

DSC 0501DSC 0493

                     ต่อมา วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ และคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมดูไก่ฟ้าพญาลอ และดูนก ในพื้นที่สถานีวิจัย   สิ่งแวดล้อมins2

DSC 0528DSC 0570

DSC 0654DSC 0635

                     จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะได้ตรวจติดตามแผนและผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมins2 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมins2 โดยมีนายสุรชิต แวงโสธรณ์ (ผอ.สสส.) นำเสนอการดำเนินงานของสถานีวิจัย พร้อมนายทรงธรรม วานิชขจร และ            นางสาวศิริวรรณ อ้นจันทร์ (เจ้าหน้าที่ วว.) ร่วมนำเสนอและตอบข้อคำถามการดำเนินงานของสถานีวิจัยฯ ดังนี้
                     ๑. ประวัติความเป็นมา ภารกิจ หน้าที่ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานีวิจัยฯ
                     ๒. ลักษณะป่า ชนิดพรรณพืช ชนิดของสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพในสถานีวิจัยฯ
                     ๓. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
                     ๔. สถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูง และการป้องกัน
                     ๕. งานวิจัยและการฝึกอบรม
                     ๖. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานีวิจัยในอนาคต
                     ๗. บุคลากรของสถานีวิจัยฯ
                     ๘. แผน/ผลการดำเนินงานของสถานีวิจัย
                           ๘.๑ โครงการที่กำลังดำเนินงาน
                                 ๘.๑.๑ โครงการการบริหารจัดการสถานีวิจัยฯ
                                 ๘.๑.๒ โครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพแบบครบวงจร (Biological Diversity Technopolis)
                                 ๘.๑.๓ โครงการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน : การใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ins2
                           ๘.๒ รายได้
                                 ๘.๒.๑ รายได้จากโครงการค่ายวิทยาศาสตร์
                                 ๘.๒.๒ รายได้จากบุคคลทั่วไป
                      ๙. ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของสถานีวิจัย รวมถึงแนวทางแก้ไข

                      ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับ ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ งบประมาณ และการบริหารงานของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม   ins2 พร้อมเยี่ยมชมห้องจัดแสดงความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

DSC 0783DSC 0776

DSC 0792DSC 0794