มาตรการและการเฝ้าระวังโรคโควิด-19
Future Skill New Career Thailand
ติดต่องานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/47 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 333 3700

บริการสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

บริการสถาบันอุดมศึกษา

บริการสำหรับนักศึกษา/บุคลากร

บริการนักศึกษา/บุคลากร

บริการประชาชนทั่วไป

บริการสำหรับประชาชนทั่วไป

บริการประชาชนทั่วไป

บริการธุรกิจประกอบการ

บริการสำหรับสถานประกอบการ/ธุรกิจ

บริการธุรกิจประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวผู้บริหาร
  2. ข่าวหน่วยงาน
  3. หนังสือเวียน/ข่าวประกาศทั่วไป
  4. ประกาศงานบุคลากร
  5. ทุนอบรมศึกษาพัฒนาอาจารย์
  6. ประกาศราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวบุคลากร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์

  1. หนังสือมาใหม่ !!
  2. อินโฟกราฟิก
  3. การจัดการความรู้ KM

DSC 1738

         

        เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) โครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาด COVID–19 รอบที่ 2 และโครงการการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศและดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการ PM2.5 และอนุภาคในชั้นบรรยากาศแบบองค์รวม โดยมีนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ สทอภ. นายปกรณ์ เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุม MOC ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

 

 

 DSC 1715DSC 1730 DSC 1749

DSC 1726 DSC 1710 DSC 1752


 

 

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน