home icon contact icon B search icon B

 

 7

 

                    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ของ สดร. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผสดร. นางพัชรินทร เหล็กงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์อาวุโส และ ดร.พฤทธิ์ เจริญจิตติชัย (รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ โดยได้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ และลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

       2      3     5

      9      4     8      

      10      11     1