การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร

รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน

 

หลักสูตร เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน

 

ข่าวหลักสูตรอบรมสัมมนาไอซีที