การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน กันยายน 2563

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Presentation และการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

วันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน

 

ข่าวหลักสูตรอบรมสัมมนาไอซีที