การใช้งานศูนย์กลางข้อมูลเปิดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หลักสูตร การใช้งานศูนย์กลางข้อมูลเปิดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.30 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน

 

ข่าวหลักสูตรอบรมสัมมนาไอซีที