home icon contact icon B search icon B

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขห้อง Data Center เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกเพื่อดาวน์โหลด