home icon contact icon B search icon B

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด