home icon contact icon B search icon B

 

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกเพื่อดาวน์โหลด