home icon contact icon B search icon B

 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของไทยประจำปี 2564 : TechnoMart 2021

1. ประกาศประกวดราคา

2. ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

3. เอกสารประกวดราคาจ้าง