home icon contact icon B search icon B

 

เผยแพร่ ราคากลางจ้างเหมาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด (Area Based) ของหน่วยงานในสังกัด อว. (Geographical Area - Based Mapping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด