home icon contact icon B search icon B

 

เผยแพร่ราคากลาง  จ้างพัฒนาสื่อสาระความรู้ด้าน วทน. ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) ในรูปแบบ Augmented Reality Mobile Application ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ราคากลาง