cover VFM 61

cover VFM 61

     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 กำหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ โดยให้ส่วนราชการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจด้วยตนเองตามมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ได้ประเมินความคุ้มค่าของผลผลิต/โครงการ รวมจำนวน 4 ผลผลิต 13 โครงการ ซึ่งทุกผลผลิต/โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ และก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และนโยบายรัฐบาล

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่