cover 100

cover 100

หนังสื่อ "ร้อยเรื่องเล่า ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" เป็นการสานต่อนโยบาย Thailand 4.0 สู่การสร้างแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยในมุมมองใหม่โดยปรับเปลี่ยนกรอบวิธีคิดในการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่