พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 25 กำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “กมอ.” มีองค์ประกอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ไม่เกิน 9 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการและเลขานุการ (รองปลัด อว.) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยมีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 26 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

 

e0b899e0b982e0b8a2e0b89ae0b8b2e0b8a2 e0b881e0b8a1e0b8ad e0b89be0b8a3e0b8b1e0b89a25082564 e0b89be0b898 e0b881e0b8a1e0b8ad

 

ข่าวและประกาศ

 
icon800 1 1

มติ กมอ.ที่สำคัญ

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
icon800 2 1

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เอกสารสิ่งพิมพ์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
icon800 3 1
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษา

  •    มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
  •    มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   
  •    มาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา   
  •    มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

 

   การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน       การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับหลักสูตร       การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
 
  กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  กลุ่มติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  Tel : (+66) 2 039 5614 , (+66) 2 039 5613 
  Email : [email protected]

google maps icon

 

 

 

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

คำแนะนำเว็บไซต์ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล